Bir şehir halkının müşterek, yerel ihtiyaçlarını karşılayan ve hizmetlerini gören, halk tüzel kişiliğine sahip yerel yönetim birimi, şehremaneti. Belediye kelimesi kökü bakımından Arapça olan ve bir insan topluluğunun yerleşme niyeti ile oturduğu yer anlamını taşıyan şehir kelimesinden gelir. Beldeye ilişkin kurum ya da idare anlamındadır.

Osmanlılar zamanında, devlet hizmetleri anlayış ve uygulaması bakımından islamiyet dini esaslarına bağlı olduğundan, kadılar, ihtisab ağası ve kurumlar, belediye hizmetlerinin yürütülmesini üstlenmişlerdi. Bugünkü manada ilk belediye yönetiminin kurulması çalışmaları tanzimatı takip eden yıllarda bilhassa 1854-1856 Kırım Savaşı esnasında ortaya çıkmış, Fransız komün idarelerinden misal alınarak 1855 yılında istanbul’da ilk kez belediye kuruluşu denemesine girişilmiştir.

İki yıl sonra yürürlüğe geçen Belediye tüzüğü ile İstanbul’da semt semt belediye daireleri kurulması öngörüldü. Evvela azınlıkların genellikle yerleşim yeri olan Beyoğlu ve Galata semtinde kurulması ve sırasıyla öteki semtlere de yaygınlaştırılması kabul edildi. 1869 senesinde devlet şurasınca hazırlanmakta olan Dersaadet idaresi Belediye Nizamnamesi ile belediye teşkilatının tüm istanbul’a yayılması kararlaştırıldı. Tüm belediye dairelerinin üzerinde olan şehreminliğinin 3 organı bulunmaktadır. Bunlar: a) şehremini (Belediye Reisi), b) şehremaneti Meclisi, c) {toplum|cemiyet}-i Umumiyye.

1868’de Taşrada da belediye kurulması için talimat verildi. 1876’da Teşkilat-ı Esasiyye Kanunu, 1877’de Dersaadet Belediye Kanunu ve İl Belediye Kanunu kabul edildi. 1912’de Belediye şubeleri ve Şehremaneti Meclisi yerine bir Encümen kuruldu. Ankara için 16 Şubat 1924’de Ankara Şehremaneti Kanunu çıkarıldı.

1930 senesinde çıkarılan 1580 sayılı yasa ile cumhuriyet devri belediyeciliğinin temeli atıldı. 1984'te çıkarılan kanunla metropolitan kentlerin yönetimi için, Büyükşehir Belediyeleri kuruldu. Bayındırlık planlama meselesinde belediyeler tek başına yetkili kılındı ve belediye gelirleri arttırılarak güçlendirildi.

Nüfusu ne kadar fazla olursa olsun kaza ve il merkezlerinde ve nüfusu iki binden çok olan yerlerde belediye teşkilatı mecburidir. Belediye idaresindeki organlar; belediye idaresi, belediye meclisi ile belediye encümeni, belediye başkanı ve muavinleri, belediye şubeleri mevcud ise şube heyetlerinden ibarettir.

Belediye sınırı; belediye idaresinin yetki ve vazife sahasını belirten ve çerçeveleyen bir tesbittir. Bir belediyenin komut ve yasaklarını uygulama, cezalandırma, gelirlerini toplama ve bunun gibi adalet ve yetkileri belediye sınırları içinde geçerlidir. Belediye sınırları dışında temel itibarı ile, belediyenin yetkisi kalmaz. Belediye vazife ve hizmetleri de bu sınırlar içinde görülür.

Kanunen bir yerde belediye kurulması için bazı şartlar gereklidir. Bir belediye ya tek bir köyde, ya bir kaç köy birleşerek, köylerle köy kısımları birleşerek, bir yerin vilayet ya da ilçe merkezi olması ile ya da boş bir yerde yeni bir yerleştirme yapılmak şekli ile kurulmaktadır.

Söz konusu belediyelerin tanıtımı yapılabilmesi için bir belediye tanıtım filmi olmasına gereksinim bulunmaktadır. Uzman, deneyimli, profesyonel ekibimiz ile kaliteli bir biçimde belediyelerinizin tanıtım filmlerini yapmaktayız.

Bir sonraki hizmet verdiğimiz sektör olan Hastane Tanıtım Filmi için linke tıklayın.

Bize Ulaşın


Adres :
Kozyatağı Mah. Değirmen Sok. Şaşmaz Sitesi C/1 Blok 17/9 Kadıköy / İSTANBUL

Telefon: 0(216) 344 77 53

Telefon: 0(216) 344 88 53

Telefon: 0(216) 344 99 53

Email : info@seslendirmeajansi.com